Tangentni Četvorouglovi

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Džeki ima N palidrvaca (štapića) različitih celobrojnih dužina. Ona je veliki obožavalac tetivnih četvorouglova, ali voli i tangentne. Stoga, interesuje je na koliko načina može da izabere 4 različita palidrvca tako da od njih može da napravi tangentan četvorougao.

Podsetnik : Četvorougao ABCD je tangentan ako i samo ako važi AB+CD=AD+BC. U prevodu od vas se traži da nađete koliko postoji načina da izaberete četvorku (a,b,c,d) tako da je ove brojeve moguće podeliti u dva para jednakih suma.

Opis ulaza

U prvom redu standardnog ulaza nalaziće se N\le1000: broj palidrvaca. U drugom redu nalaziće N različitih prirodnih brojeva, koji predstavljaju dužine palidrvaca. Sve dužine palidrvaca su do 10^5

Opis izlaza

U prvom i jedinom redu standardnog izlaza ispisati jedan broj: broj četvorki palidrvaca od kojih je moguće napraviti tangentan četvorougao.

Primer ulaza

5
1 2 4 5 3

Primer izlaza

3

Objašnjenje primera

Takve četvorke su \{1,2,3,4\},\{1,2,4,5\},\{2,3,4,5\}, jer njih možemo da podelimo na parove 1+4=2+3, 1+5=2+4 i 2+5=3+4.


Comments

There are no comments at the moment.