Piramida

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 127M

Problem type

U enigmatici, piramida je tip mozgalice koji treba da se popuni sa P reči u P redova. Da bi se pravilno popunila, počinje se od prve reči koja se sastoji od samo jednog slova. Svaka naredna reč ima jedno slovo više od prethodne i može da se dobije dodavanjem jednog slova, a zatim proizvoljnim menjanjem redosleda dobijenih slova.

Vama je dat niz od N stringova koji se sastoje od velikih slova engleske abecede. Ovi stringovi ne moraju nužno biti reči nekog jezika, već mogu biti proizvoljni nizovi slova. Pritom, k-ti string ima dužinu tačno k. Vaš zadatak je da odredite najveći prirodan broj P takav da prvih P stringova čini piramidu.

Opis ulaza

Prva linija standardnog ulaza sadrži jedan prirodan broj N - broj stringova. Narednih N linija sadrži po jedan string (k-ti string će biti dužine tačno k), odnosno niz velikih slova engleske abecede.

Opis izlaza

U prvu i jedinu liniju standardnog izlaza ispisati najveći prirodan broj P takav da prvih P stringova čini piramidu.

Primer 1

Ulaz
7
A
AR
RAK
TRKA
KARTA
ARTIKL
AKROLIT
Izlaz
5

Primer 2

Ulaz
3
A
BC
DEF
Izlaz
1
Objašnjenje primera

U prvom primeru, najveća piramida koja može da se dobije se sastoji od prvih 5 stringova. Naime, reč _ARTIKL_ ne može da se dobije dodavanjem jednog slova reči _KARTA_ i menjanjem redosleda slova u rezultatu.

U drugom primeru najduža piramida se sastoji samo od prve reči.

Ograničenja

U svim test primerima važi: N \leq 2500. Test primeri su podeljeni u 4 disjunktne grupe:

  • U test primerima vrednim 20 poena: N \leq 10.
  • U test primerima vrednim 20 poena: N \leq 100.
  • U test primerima vrednim 20 poena: Svi stringovi sadrže samo slova _A_ i _B_.
  • U test primerima vrednim 40 poena: Nema dodatnih ograničenja.
Napomena

Engleska abeceda se sastoji od sledećih slova: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. _ASCII_ vrednosti ovih karaktera su od 65 za veliko slovo _A_ do 90 za veliko slovo _Z_.


Comments

There are no comments at the moment.