Submit solution


Points: 1
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Problem type

Miloš, naš omiljeni heroj, koji je od prošlog susreta pomislio da je dobra ideja da se preseli u dvodimenzionalni univerzum, je odlučio da krene da igra Pikado. Pikado je igra u kojoj igrač baca iz ruke strelice ka meti koja je podeljena na više polja. Međutim, u dvodimenzionalnom univerzumu meta ne izgleda kao krug, već je predstavljena kao duž.

Miloševa meta se sastoji od centralnog polja, N polja koja se nalaze levo od centra, i N polja koja se nalaze desno od centra. Centralno polje je obeleženo brojem 0, polja levo od centra su obeležena brojevima -N, \ldots, -3, -2, -1, dok su polja desno od centra obeležena brojevima 1,2,3,\dots,N.

Miloš će da baci tačno N strelica u metu, i za svaku će da zabeleži u koje polje je udarila. Može se računati na to da je Miloš dovoljno precizan da pogodi metu tokom svakog bacanja.

Svako polje na tabli se sve više troši što više strelica udari u njega. Miloš smatra da neko polje treba da se zameni ako ga je pogodilo barem K strelica. Kako je on loš u matematici, zamolio vas je da mu kažete oznake svih polja koja treba da zameni.

Opis ulaza

U prvoj liniji standardnog ulaza, nalaze se prirodni brojevi N i K.

U drugom redu, nalazi se N celih brojeva A_1, A_2, \dots,A_N, gde A_i predstavlja oznaku polja koje je Miloš pogodio tokom i-tog bacanja.

Opis izlaza

U prvi red standardnog izlaza, ispisati broj polja koja treba zameniti. U drugom redu ispisati oznake svih takvih polja. Oznake se mogu ispisati u bilo kom redosledu.

Primer 1

Ulaz
6 2
1 2 -6 2 4 4
Izlaz
2
2 4

Primer 2

Ulaz
6 2
1 -1 0 -1 -1 0
Izlaz
2
-1 0

Ograničenja

  • 1 \leq N, K \leq 10^6
  • -N \leq A_i \leq N

Test primeri su podeljeni u 3 disjunktne grupe:

  • U test primerima vrednim 25 poena: N \leq 1000.
  • U test primerima vrednim 25 poena: A_i \in \{-1, 0, 1\}.
  • U test primerima vrednim 50 poena: nema dodatnih ograničenja.

Comments

There are no comments at the moment.