Nadovezivanje

View as PDF

Submit solution


Points: 1
Time limit: 0.5s
Memory limit: 127M

Problem type

Ove godine, Komisija je odlučila da svim takmičarima pokloni nešto lepo, tako da ste na poklon dobili tri broja A, B i C. Iznenađeni ovim pre svega korisnim poklonom, odlučili ste da vam je i jedan broj dovoljan, tako da ćete ova tri broja spojiti u jedan nadovezivanjem (na primer, ako ste dobili brojeve 50, 2 i 7, možete ih spojiti u 7502).

Naravno, postoji više načina da spojite tri broja, i odlučili ste da odaberete onaj koji će vam dati najveći broj. Vaš zadatak je da napišete program koji će, za data tri broja, pronaći najveći broj koji je moguće dobiti njihovim nadovezivanjem.

Opis ulaza

U prvom i jedinom redu standardnog ulaza nalaze se tri cela broja A, B i C: brojevi koje ste dobili na poklon.

Opis izlaza

U jedinoj liniji ispisati najveći broj koji je moguće dobiti nadovezivanjem data tri broja.

Primer 1

Ulaz
15 9 12
Izlaz
91512

Primer 2

Ulaz
10 102 10
Izlaz
1021010

Objašnjenje primera

Brojevi koje možemo dobiti spajanjem 15, 9 i 12 u prvom primeru su: 15|9|12, 15|12|9, 9|15|12, 9|12|15, 12|15|9 i 12|9|15. Najveći od ovih brojeva je 91512.

U drugom primeru možemo dobiti 10|10|102, 10|102|10 i 102|10|10, tako da je rešenje 1021010.

Ograničenja

  • 1 \leq A, B, C

Test primeri su podeljeni u četiri disjunktne grupe:

  • U test primerima vrednim 20 poena: A, B < 10 i C < 100.
  • U test primerima vrednim 40 poena: A, B, C \leq 1000.
  • U test primerima vrednim 20 poena: A, B, C \leq 10^9.
  • U test primerima vrednim 20 poena: A, B, C \leq 10^{18}.

Comments

There are no comments at the moment.